فوت ماساژ

این درمان طبیعی بر این اصل استوار است که هر نقطه رفلکس در پا مربوط به  عملکرد  بخشی از بدن است. با استفاده از تکنیک فشار عمیق به این نقاط، آن را به تحریک نموده و روند بهبود کامل بدن را به ارمغان می آورد و آرامش عمیقی را به دنبال دارد.