سوئدی ورزشی

ماساژ ورزشی بر گرفته از ماساژ سوئدی است که باعث تحریک گردش خون و لنفاوی می شود. برخی از حرکات ورزشی باعث از بین رفتن اسپاسم (گره در عضلات) و افزایش دامنه حرکتی عضلات می شود.

چهار نوع ماساژ ورزشی وجود دارد:

* قبل از مسابقه : این ماساژ کوتاه مدت، تحریک کننده است و 15 – 45 دقیقه قبل از این مسابقه انجام می شود. و برای قسمتهایی است که در مسابقه درگیر هستند.

* پس از مسابقه : تا یک یا دو ساعت پس از مسابقه ، به عادی سازی بافت های بدن منجر میشود.

* ترمیمی : این ماساژ برای بهبود یا کمک به بهبود قسمتهای اسیب دیده در مسابقه یا تمرین است.این ماساژ میتواند به عنوان پیشگیری از اسیب هم باشد.

* ماساژ توانبخشی :با هدف کاهش درد به دلیل مصدومیت و بازگشت بدن به سلامت و حالت آماده انجام می شود. این ماساژ ریلکسی نیست و کل بدن در آن ماساژ داده نمی شود.