حرکت ددلیفت و فواید آن

حرکت ددلیفت

حرکت ددلیفت از کاملترین حرکات بدنسازی است. این تمرین تقریبا باعث پمپاژ حداکثری خون به تمامی عضلات بدن میشود.
حرکت ددلیفت در عین تاثیرگذار بودن، اجرای آن به شدت حساس میباشد. در این مقالیه بطور کامل به تحلیل حرکت ددلیفت میپردازیم.