تعرفه ها و زمانبندی فیتنس آقایان

تعرفه ۱۲ جلسه ای تایم آزاد

شما با ثبت نام تعرفه های تایم آزاد ما این امکان را دارید تا در هر ساعتی از روز که کلاس های ما برگزار میشوند، بدون نیاز به هماهنگی قبلی، شرکت کنید و از این رو یک جلسه هم از دست ندهید.

۱ ماه

۱۲ جلسه تایم آزاد
۸۰۰ تومان ماهانه(۳۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۲ جلسه تمرین

۳ ماه

۳۶ جلسه تایم آزاد
۲۱۶۰ تومان ۳ ماهه (۹۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۳ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۳۶ جلسه تمرین
۱۰٪ تخفیف

۶ ماه

۷۲ جلسه تایم آزاد
۴۰۸۰ تومان ۶ ماهه (۱۸۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۶ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۷۲ جلسه تمرین
۱۵٪ تخفیف

۱ ساله

۱۴۴ جلسه تایم آزاد
۷۶۸۰ تومان ۱۲ ماهه (۳۶۵ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱۲ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۴۴ جلسه تمرین
۲۰٪ تخفیف

تعرفه هر روز تایم آزاد

۱ ماه

۲۴ جلسه تایم آزاد
۹۵۰ تومان ماهانه(۳۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۲۴ جلسه تمرین

۳ ماه

۷۲ جلسه تایم آزاد
۲۵۵۰ تومان ۳ ماهه (۹۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۳ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۷۲ جلسه تمرین
۱۰٪ تخفیف

۶ ماه

۱۴۴ جلسه تایم آزاد
۴۸۰۰ تومان ۶ ماهه (۱۸۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۶ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۴۴ جلسه تمرین
۱۵٪ تخفیف

۱ ساله

۱۴۴ جلسه تایم آزاد
۹۰۰۰ تومان ۱۲ ماهه (۳۶۵ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱۲ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۲۸۸ جلسه تمرین
۲۰٪ تخفیف

تعرفه ۱۲ جلسه ای تایم صبح

ثبت نام تعرفه های تایم صبح ما دارای تخفیف نسبت به تایم آزاد ما هستند. تنها تفاوتی که دارند این است که شما فقط امکان حضور در ساعت های صبح را دارید.

۱ ماه

۱۲ جلسه تایم صبح
۷۰۰ تومان ماهانه(۳۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۲ جلسه تمرین

۳ ماه

۳۶ جلسه تایم صبح
۱۸۹۰ تومان ۳ ماهه (۹۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۳ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۳۶ جلسه تمرین
۱۰٪ تخفیف

۶ ماه

۷۲ جلسه تایم صبح
۳۵۷۰ تومان ۶ ماهه (۱۸۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۶ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۷۲ جلسه تمرین
۱۵٪ تخفیف

۱ ساله

۱۴۴ جلسه تایم صبح
۶۷۲۰ تومان ۱۲ ماهه (۳۶۵ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱۲ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۴۴ جلسه تمرین
۲۰٪ تخفیف

تعرفه هر روز تایم صبح

۱ ماه

۲۴ جلسه تایم صبح
۸۵۰ تومان ماهانه(۳۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۲۴ جلسه تمرین

۳ ماه

۷۲ جلسه تایم صبح
۲۲۹۰ تومان ۳ ماهه (۹۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۳ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۷۲ جلسه تمرین
۱۰٪ تخفیف

۶ ماه

۱۴۴ جلسه تایم صبح
۴۳۳۵ تومان ۶ ماهه (۱۸۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۶ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۴۴ جلسه تمرین
۱۵٪ تخفیف

۱ ساله

۱۴۴ جلسه تایم صبح
۸۱۶۰ تومان ۱۲ ماهه (۳۶۵ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱۲ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۲۸۸ جلسه تمرین
۲۰٪ تخفیف

زمانبندی کلاس های فیتنس آقایان

شنبه

۶ تا ۷ صبح
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰

یکشنبه

۶ تا ۷ صبح
۷ تا ۸ صبح
۸ تا ۹ صبح
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰

دوشنبه

۶ تا ۷ صبح
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰

سه شنبه

۶ تا ۷ صبح
۷ تا ۸ صبح
۸ تا ۹ صبح
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰

چهار شنبه

۶ تا ۷ صبح
۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰

پنج شنبه

۶ تا ۷ صبح
۷ تا ۸ صبح
۸ تا ۹ صبح
۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰