تمرینات این فصل
فیتکو فیتنس

آماده برای ۱۴۰۳ فیتکو
برنامه ۱ - آماده برای ۱۴۰۳
نوع تمرین: هوازی
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۲۰، ۲۶ اسفند - ۱۹، ۲۵ فروردین - ۲، ۸، ۱۶، ۲۲، ۳۰ اردیبهشت
برنامه ۲ فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو
برنامه ۲ - پابلو
نوع تمرین: قدرتی
عضلات درگیر: سینه, زیربغل, بالا تنه (آقایان), پایین تنه (بانوان)
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۹، ۲۷ اسفند - ۱۸، ۲۶ فروردین - ۱، ۹، ۱۵، ۲۳، ۲۹ اردیبهشت
تمرین ۳ قدرتی فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو
برنامه ۳ - legolato
نوع تمرین: قدرتی
عضلات درگیر: سرشانه, زیربغل, پا
دوشنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۲۲، ۲۸ اسفند - ۲۱، ۲۷ فروردین - ۴، ۱۰، ۱۸، ۲۴ اردیبهشت
تمرین چهارم فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس
برنامه ۴ - superset amrap
نوع تمرین: قدرتی, سوپر ست, AMRAP
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
دوشنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۵، ۲۱ اسفند - ۱۴، ۲۰، ۲۸ فروردین - ۳، ۱۱، ۱۷، ۲۵، ۳۱ اردیبهشت
برنامه پنجم فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس
برنامه ۵ - بالا و پایین
نوع تمرین: قدرتی
عضلات درگیر: پشت بازو, سرشانه, سینه, بالا تنه (آقایان), پایین تنه (بانوان)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۶، ۲۴ اسفند - ۱۵، ۲۳، ۲۹ فروردین، ۶، ۱۲، ۲۰، ۲۶ اردیبهشت
خداحافظ ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس
برنامه ۶ - خداحافظ ۱۴۰۲
نوع تمرین: هوازی
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۷، ۲۳ اسفند - ۱۶، ۲۲، ۳۰ فروردین - ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۷ اردیبهشت