تمرینات این فصل
فیتکو فیتنس

هوازی فیتکوزی
برنامه 1 - فیتکوزی
نوع تمرین: هوازی
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن), شکم
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۶، ۱۴، ۲۰، ۲۸ آبان - ۴، ۱۲، ۱۸، ۲۶ آذر
۲ جنیفر پاپای ول ۲
برنامه ۲ - جنیفر و پاپای قسمت ۲
نوع تمرین: قدرتی, AMRAP
عضلات درگیر: جلو بازو, پشت بازو, پا
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۷، ۱۳، ۲۱، ۲۷ آبان - ۵، ۱۱، ۱۹، ۲۵ آذر
برنامه سوم قدرتی فصل آبان و آذر ۱۴۰۲
برنامه ۳ - اژدها خارج میشود
نوع تمرین: قدرتی, سوپر ست
عضلات درگیر: سینه, فول بادی (کل بدن)
دوشنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۸، ۱۶، ۲۲، ۳۰ آبان - ۶، ۱۴، ۲۰، ۲۸ آذر
سیستم قدرتی AMRAP
برنامه ۴ - قدرتی AMRAP
نوع تمرین: قدرتی, AMRAP
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
دوشنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۹، ۱۵، ۲۳، ۲۹ آبان - ۷، ۱۳، ۲۱، ۲۸ آذر
تمرین قدرتی پا و پشت
برنامه ۵ - LegoBack
نوع تمرین: قدرتی, سوپر ست
عضلات درگیر: سرشانه, زیربغل, پا, بازو (آقایان)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۰، ۱۸، ۲۴ آبان - ۲، ۸، ۱۶، ۲۲، ۳۰ آذر
خداحافظی با چربی فیتکو
برنامه ۶ - بای بای چربی
نوع تمرین: هوازی
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۱، ۱۷، ۲۵ آبان - ۱، ۹، ۱۵، ۲۳، ۲۹ آذر
محیط دوستانه باشگاه فیتکو

یک هفته رایگان
هدیه بگیر

دوستت رو یک جلسه مهمان فیتکو دعوت کن

تا کنار هم تمرین کنید

و بعد از ثبت نامش یک هفته از فیتکو هدیه بگیر