استخدام مربی در تهران
تمرینات فصل ۱۷ (آبان و آذر ۱۴۰۲)
فصل ۱۶ باشگاه فیتکو
تمرینات فصل ۱۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۲)
استخدام مربی در تهران
تمرینات فصل ۱۵ (تیر و مرداد ۱۴۰۲)
فصل اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس
تمرینات فصل ۱۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲)
استخدام مربی در تهران
تمرینات فصل ۱۳ (اسفند و فروردین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
فصل ۱۲ فیتکو فیتنس
تمرینات فصل ۱۲ (دی و بهمن ۱۴۰۱)
فصل آبان و آذر فیتکو فیتنس
تمرینات فصل ۱۱ (آبان و آذر ۱۴۰۱)